IV Concurs Fotogràfic Sílvia Davins 2015

Foto 10

Fotografia guanyadora del concurs Sílvia Davins 2014

La Lliga de la Llet de Catalunya convoca el IV Concurs Fotogràfic Sílvia Davins 2015 amb motiu de la Setmana Mundial de la Lactància Materna 2015, que se celebra del 4 al 10 d’octubre amb el lema “Alletar i treballar ¡Aconseguim que sigui possible!.

L’objectiu del concurs és promoure i normalitzar la lactància materna, o sigui que tota fotografia relacionada amb la lactància materna serà benvinguda.

Bases del concurs

 1. Podrà participar tota persona major de 18 anys que ho desitgi. Els participants seran els responsables de les possibles reclamacions de drets d’imatges de tercers.
 2. Les fotografies, en blanc i negre, s’enviaran via correu electrònic i hauran de ser sobre la lactància materna.
 3. La fotografia guanyadora serà reproduïda a tamany DIN-A3, en blanc i negre, per la qual cosa cal que la foto sigui de mida A3 de 300 píxels per polzada. Cal enviar les fotografies a la direcció concursfotografia@lalligadelallet.org. Al correu electrònic hi constaran les dades de la persona concursant: nom complet, adreça i telèfon de contacte, correu electrònic, nom de la mare i de l’infant, i títol de la fotografia en cas que en tingui. No s’admetrà cap fotografia sense aquestes dades.
 4. Cada participant pot enviar un màxim de 5 fotografies.
 5. Participaran al concurs les fotografies rebudes fins al 15 de setembre de 2015.
 6. El jurat està format per totes les monitores de la Lliga de la Llet de Catalunya.
 7. La imatge guanyadora es farà pública durant la Setmana Mundial de la Lactància Materna, el mes d’octubre de 2015.
 8. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 9. Les fotografies quedaran a disposició de l’organització del concurs, que les podrà utilitzar amb la finalitat de promoure la lactància materna en qualsevol suport imprès o digital (cartells, fulletons, web o xarxes socials).
 10. El premi consistirà en un lot de llibres incloent-hi: El arte femenino de amamantar, Mi niño no me come, El poder de las caricias i Los 25 principios de la nueva madre, amés de la publicació de la fotografia guanyadora al calendari anual de la Lliga de la Llet de Catalunya.

——————————————————

La Liga de la Leche de Cataluña convoca el IV Concurso Fotográfico Sílvia Davins 2015 con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2015, que se celebra del 4 al 10 de octubre con el lema “Amamantar y trabajar ¡Consigamos que sea posible!”.

El objetivo del concurso es promover y normalizar la lactancia materna, o sea que cualquier fotografía relacionada con la lactancia materna será bienvenida.

Bases del concurso

 1. Podrá participar toda persona mayor de 18 años que lo desee. Los participantes serán los responsables de las posibles reclamaciones de derechos de imágenes de terceros.
 2. Las fotografías, en blanco y negro, se enviarán vía correo electrónico y tendrán que ser sobre la lactancia materna.
 3. La fotografía ganadora será reproducida a tamaño DIN-A3, en blanco y negro, por lo cual hace falta que la foto sea de medida A3 de 300 píxeles por pulgada. Hay que enviar las fotografías a la dirección concursfotografia@lalligadelallet.org. En el correo electrónico constarán los datos de la persona concursante: nombre completo, dirección y teléfono de contacto, correo electrónico, nombre de la madre y del niño, y título de la fotografía en caso de que tenga. No se admitirá ninguna fotografía sin estos datos.
 4. Cada participante puede enviar un máximo de 5 fotografías.
 5. Participarán en el concurso las fotografías recibidas hasta el 30 de junio de 2014.
 6. El jurado está formado por todas las monitoras de la Liga de la Leche de Cataluña.
 7. La imagen ganadora se hará pública durante la Semana Mundial de la Lactancia, el mes de octubre de 2015.
 8. La decisión del jurado será inapelable.
 9. Las fotografías quedarán a disposición de la organización del concurso, que las podrá utilizar con el fin de promover la lactancia materna en cualquier soporte impreso o digital (carteles, folletos, web o redes sociales).
 10. El premio consistirá en un lote de libros incluyendo: El arte femenino de amamantar, Mi niño no me come, El poder de las caricias y Los 25 principios de la nueva madre, además de la publicación de la fotografía ganadora en el calendario anual de la Liga de la Leche de Cataluña.